!-- Google Tag Manager (noscript) -->

BETTERBELL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A BETTERBELL (a továbbiakban: BETTERBELL, vagy Adatkezelő) elkötelezett, hogy ügyfelei (a továbbiakban: Érintett) adatkezeléshez kapcsolódó jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa. Ennek megfelelően az Érintettek személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendelet (az angol nyelvű kifejezés rövidítése alapján GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Adatkezelő adatai, elérhetősége:
– Adatkezelő megnevezése: Balogh Gergely e.v.
– Adatkezelő képviselője: Balogh Gergely
– Székhelye: 1063 Budapest, Kemty György 22.
– Telefonszáma: +36 30 275 8011
– E-mail címe: gergo@betterbell.hu

2. Az adatkezelés célja, időtartama általában
A BETTERBELL az Érintettek személyes adatait kapcsolattartási, szerződéses kötelezettség teljesítési és marketing céllal kezeli, amely célokat lentebb részletezünk.
Az adatokat a cél megvalósulásáig, illetve adott esetben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

3. Az adatkezelés, és a kezelt adatok köre
Törekszünk arra, hogy tevékenységünk során csak a legszükségesebb személyes adatot kelljen kezelnünk, ami a gyakorlatban a nevet, az e-mail címet és a telefonszámot jelenti.

4. Az adatkezelés jogalapja
Az Érintetteket tájékoztatjuk az őket érintő személyes adatkezelésről, amelyre bizonyos esetben önkéntes hozzájárulásuk, más esetben viszont szerződéses kötelezettség teljesítése miatt van lehetőségünk.

5. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei
Amennyiben az érintett nem szeretné velünk megosztani a fenti személyes adatait, úgy a BETTERBELL közösségét érintő információkról nem fogjuk tudni tájékoztatni, illetve az edzések díjainak költségét nem tudjuk nyomonkövetni, ami meghiúsítja a részvételt is.
6. A BETTERBELL általi adatkezelések részletei
6.1. Pénzügyi elszámolás nyomonkövetése
6.1.1. Az adatkezelés célja
Az edzés befizetések nyilvántartása elengedhetetlen része a pénzügyi adminisztrációnak. A befizetés megtörténtét így tudjuk igazolni és biztosítani azt, hogy csak az arra jogosultak vehessenek részt az edzéseken.
6.1.2. Kezelt adatok köre
A befizetések megtörténtét számlával, nyugtával igazoljuk, valamint papír alapú nyilvántartást vezetünk a befizető nevével, az edzésre való jogosultságának időtartamával és aláírásával.
6.1.3. Kezelt adatok jogalapja
Az edzésen való részvétel feltétele a szóbeli szerződés létrejötte, amelynek teljesítéséhez szükséges az Érintettek személyes adatainak kezelése. Az adatok megadása nélkül nem áll módunkban befizetést könyvelni, így az edzéseken való részvételt sem tudjuk biztosítani.
A számlákat, nyugtákat a vonatkozó jogi kötelezettség (2000. évi C. törvény a számvitelről) teljesítése érdekében készítjük, kezeljük.
6.1.4. Kezelt adatok megőrzési ideje
A nyilvántartáson szereplő adatokat maximum 1 évig őrizzük meg, majd iratmegsemmisítővel megsemmisítjük.
A számlákat, nyugtákat a vonatkozó törvény előírásai szerinti ideig őrizzük meg.
6.1.5. Adattovábbítás
A célhoz kapcsolódóan személyes adatot nem továbbítunk, kivéve ha az Adatkezelőt valamely jogi kötelezettség teljesítése köti.
6.1.6. Adatfeldolgozó
A BETTERBELL a célhoz kapcsolódóan Önálló adatkezelőt (könyvelő) vesz igénybe.

6.2. Honlapon keresztüli kapcsolatfelvétel
6.2.1. Az adatkezelés célja
A betterbell.hu honlapon lehetőség van kapcsolatba lépni a BETTERBELL-lel, kérdéseket feltenni az edzőknek, érdeklődni az edzésekről, stb.
6.2.2. Kezelt adatok köre
Az itt történő megkeresésekre választ az Érintett neve és e-mail címe birtokában tudunk adni.
6.2.3. Kezelt adatok jogalapja
Az itt megadott adatokat az Érintett előzetes tájékoztatását követő önkéntes hozzájárulás birtokában kezeljük.
Hozzájárulás hiányában nem tudunk üzenetet fogadni, így a megkeresés és annak megválaszolása sem tud megvalósulni.
6.2.4. Kezelt adatok megőrzési ideje
Az elérhetőségeket fél évig őrizzük meg, ezt követően a felületről továbbított e-mail törlésre kerül.
6.2.5. Adattovábbítás
Személyes adatot nem továbbítunk, kivétel ez alól, ha személyes egyeztetés során az Érintett erre külön igényt fejez ki – pl. a céljainak, igényeinek megfelelőbb mozgásformát ajánlunk.
6.2.6. Adatfeldolgozó
A honlapon keresztül küldött üzenetek Google alapú levelezőrendszerbe automatikusan továbbítódnak, a honlap szerverén személyes adatot nem tárolunk.
A Google személyes adatkezeléséről az alábbi oldalon lehet tájékozódni:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
A honlapon egyéb adatot nem gyűjtünk, nincsenek sütik, sem egyéb tevékenység megfigyelésére alkalmas eszközök.

6.3. Kép- és hangfelvételek készítése, közzététele
6.3.1. Az adatkezelés célja
Az edzéseken az egyes gyakorlatok, mozgások, az edzések hangulatának megörökítése, bemutatása a BETTERBELL által használt közösségi médiákon (Instagram: @betterbellhu, Facebook: Betterbell).
6.3.2. Kezelt adatok köre
Az Érintett arca, mozgása, hangja, valamint adott esetben a közösségi média profil hivatkozása.
6.3.3. Kezelt adatok jogalapja
Az edzéseken résztvevőket előzetesen tájékoztatjuk, ha videófelvételt vagy képeket készítünk, a felvételek elkészülte előtt, közben tiltakozhatnak azok készítése, illetve publikálása ellen. A felvételeken szereplés önkéntes hozzájárulásnak számít.
6.3.4. Kezelt adatok megőrzési ideje
A felvételek törlését a közösségi média oldalakról csak az Érintett kérésére törüljük.
6.3.5. Adattovábbítás
A célhoz kapcsolódóan személyes adatot nem továbbítunk.
6.3.6. Adatfeldolgozó
A BETTERBELL aaz alábbi közösségi platformokat használja:
– Instagram: https://help.instagram.com/
– Facebook, adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/privacy/explanation

7. Adatbiztonság
Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
– változatlansága igazolható (adatintegritás);
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az Adatkezelő
– az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
– a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza.,
– az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el,
– az elektronikus adatkezelés során biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van,
– a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság), kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

8. Az Érintett jogai és érvényesítésük feltételei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az ügyfélszolgálat útján.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infó törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
8.2. Helyesbítés joga
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
8.3. Törléshez való jog
A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri (a kötelező adatkezelés kivételével); az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
8.5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
A helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az Adatkezelő az érintettet értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
8.6. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a törvényben előírt határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
8.7. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
8.8. Jogorvoslati lehetőség
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az adatátvevő a törvényben meghatározott esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az érintett, amennyiben az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
A tiltakozás, panasz előterjesztése nem érinti az érintett egyéb, az adatvédelmi jogszabályokban szabályozott jogait.
A panasz elbírálásában az adatvédelmi képviselő (a továbbiakban: AVK) működik közre. Az Érintett panasszal élhet:
– a BETTERBELL AVK felé (Balogh Gergely),
– a Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) felé, vagy
– bírósághoz fordulhat.